Toimitus- ja takuuehdot

Lumous Lighting Oy:n myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltaminen

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ´Toimitusehdot´) sovelletaan Lumous Lighting Oy:n (jäljempänä ´Myyjä´) ja asiakkaan (jäljempänä ´Ostaja´) väliseen kauppaan elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet. Tehdessään tilauksen Ostaja hyväksyy nämä toimitusehdot.

Nämä toimitusehdot ovat nähtävillä ja kopioitavissa Lumous Lighting Oy:n verkkosivuilla (www.lumous.fi) ja niistä toimitetaan ostajalle kappale pyydettäessä.

2. Tarjous

Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Ellei erikseen ole mainittu, on voimassaoloaika kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päiväyksestä. Myyjällä on oikeus muuttaa tarjoustaan hintojen ja toimitusaikojen osalta, jos Myyjästä riippumattomat olosuhteet antavat siihen aihetta.

Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat Myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla (Ostajalla) ei ole oikeutta käyttää niitä Myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

Tarjousten hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, ja vero lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

3. Tilaus ja sopimus

Tarjouksen voimassaoloaikana vastaanotettu tarjouksen mukainen tilaus muodostaa Myyjän ja Ostajan välisen sopimuksen. Muissa kuin tarjoukseen perustuvissa tilauksissa Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on sen hyväksynyt. Myyjä lähettää pyydettäessä Ostajalle tilausvahvistuksen.

Myyjä ei vastaa suulliseen tilaukseen perustuvasta väärästä toimituksesta, ellei Ostaja ole kirjallisesti vahvistanut tilaustaan ennen toimitusta tai valmistuksen aloittamista.

Ostajan tilauksen poiketessa Myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen Myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei Myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

4. Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin sovita, kotimaan toimituksissa toimitusehto on vapaasti Myyjän varastossa Oulussa (Ex Works Oulu, Incoterms 2010). Kansainvälisissä toimituksissa toimitusehto on vapaasti rahdikuljettajalla (FCA Oulu, Incoterms 2010).

Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen

Tilauksista, joiden veroton kauppahinta on alle 500 €, veloitetaan pientoimituslisä 50 €.

Myyjä toimittaa tavaran sopimuksen mukaan. Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta, mutta tällöin Ostaja on velvollinen maksamaan tilauksesta Myyjälle aiheutuneet kustannukset. Ellei Ostaja peru tilausta, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen tekopäivästä b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta Myyjälle c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle sen ilmaantumisesta sekä esteen päättymisestä.

Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan Ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu Ostajasta tai Ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

5. Hinta ja omistusoikeus

Mikäli Ostaja tilaa hinnaston perusteella, tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa ja vero lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Maksu suoritetaan tarjouksessa mainittujen ehtojen mukaan. Ellei muusta ole sovittu, on maksuaika 14 pv netto laskun päiväyksestä. Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun ne on maksettu Myyjälle kokonaisuudessaan mahdollisine kauppahinnan viivästyskorkoineen.

Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta.

Mikäli Ostaja viivästyy Kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

Myyjällä on myös aina oikeus vaatia ennakkomaksua ehtona tavarantoimitukselle tai sen jatkamiselle, mikäli on aihetta epäillä Ostajan maksukykyisyyden heikentyneen tai että Ostaja laiminlyö Myyjän saatavan oikea-aikaisen maksamisen. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen Ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa.

Myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota Myyjä ei ole Ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

6. Takuu

Myyjä antaa takuun tuotteilleen erillisten takuuehtojen sisältämien takuumääräysten mukaisesti.

7. Tuotteen tarkastus

Ostajan tulee kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittaa lähetyksessä tai tuotteissa esiintyneistä, ulospäin näkyvistä vioista tai puutteista, jotka Ostaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata. Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei Myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti Ostajan käytettäväksi, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

8. Tuotteen virhe

Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli Ostaja on reklamoinut tästä kohdassa 7 tarkoitetulla tavalla, on Myyjällä oikeus valintansa mukaan, joko:
a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle,
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote. Myyjä lähettää vastaavan tuotteen mukana pakettipalautuskortin ostajalle. Mikäli ostaja ei palauta virheellistä tuotetta 30 päivän aikana, on myyjällä oikeus lähettää lasku virheellisen tilalle lähetetystä tuotteesta.
c) korvata Ostajalle Ostajan virheellisistä tuotteista maksama Kauppahinta.

Ostajan on palautettava virheelliset tuotteet Myyjälle Myyjän kustannuksella, mikäli Myyjä niin vaatii. Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Ostajalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen tai toimituksen virheellisyyden johdosta.

9. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Myyjä vastaa tuotteidensa kolmansille osapuolille aiheuttamasta henkilö- tai omaisuusvahingosta voimassaolevan lainsäädännön ja näiden myyntiehtojen rajoitusten mukaan. Ostajalla, joka on jälleenmyyjä, on oltava riittävä vakuutus tuotevastuuvahingon varalta.

Myyjä ei vastaa virheellisen asennuksen tai huollon aiheuttamasta vahingosta, mikäli Myyjä itse ei ole asennusta tai virheellistä huoltoa suorittanut. Myyjä ei vastaa laitteen virheellisen käytön aiheuttamasta vahingosta. Myyjä ei vastaa viallisen laitteen irrotus- ja jälleenasennuksen aiheuttamista menoista. Myyjä ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ei myöskään seurannaisvahingosta tai taloudellisesta vahingosta, kuten menetetystä voitosta. Sanotun ohella sovelletaan tuotteen takuuehtoihin sisältyviä vastuunrajoituksia.

10. Ristiriitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Myyjä ja Ostaja voivat sopia näistä ehdoista poikkeavan käytännön.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus periä laskusaatavaansa ostajalta Oulun käräjäoikeudessa, joka käsittelee tällöin asian ensi asteena.

Takuuehdot

I Takuu

 1. Lumous Lighting Oy myöntää rajoitetun takuun valmistamilleen ja markkinoimilleen tuotteille (jäljempänä ´laite´).
 2. Näissä takuuehdoissa takuuvastuu ja sen rajoitukset on määritelty yksityiskohtaisesti.
 3. Lumous Lighting Oy takaa, että oikein asennettuina laitteet, joita käytetään suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti, ja mahdollisten käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti, toimivat virheettömästi sekä ovat myös virheettömiä raaka-aineiltaan.
 4. Takuuaika alkaa laitteen hankintaa koskevaan laskuun ja/tai lähetteeseen merkitystä toimituspäivästä.
 5. Takuuaika tuotteille:
  a. VP valaisimien takuuaika on 2 vuotta, ellei toisin sovita. Takuuaika on 5 vuotta, mikäli valaisin ja käyttöpaikka on rekisteröity, ja käyttö on tarkoituksen mukaista. VP1011 takuuaika on kymmenen (10) vuotta tässä dokumentissa mainituin poikkeuksin. Takuuaikana valaisimien valonmäärän sallitaan laskevan enintään 30 % luvatusta valonmäärästä.
  b. VPM moduulien, liitäntälaitteiden ja muiden komponenttien takuuaika on 1 vuosi. Tämä koskettaa myös varaosana myytäviä moduuleja ja komponentteja.
  c. Ohjelmistotuotteille on mahdollisuus sopia ylläpitosopimus.
  d. Takuukorjaukset eivät vaikuta takuuaikaan.
 6. Vikatilanteista on ilmoitettava viipymättä Lumous Lighting Ltd:lle sähköpostitse (support@lumous.fi) tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti tai puhelimitse (+358 10 470 8895).
  Jos vika on aiheuttanut vahinkoa tai vahingonvaaran, ilmoitus on tehtävä välittömästi.
  Ilmoituksesta tulee käydä ilmi vian laatu, laitteen sijainti, laitteen asentaja ja yhteystiedot.

II Takuukorjaukset

 1. Vain Lumous Lighting Oy tai Lumous Lighting Oy:n määrittelemä huoltoliike voi suorittaa takuukorjauksia.
 2. Takuukorjaus tarkoittaa takuun perusteella suoritettua laitteen korjaustyötä, riippumatta vaihdettavien osien määrästä. Takuu sisältää myös laitteen lähettämisen takaisin asiakkaalle.
 3. Takuukorjauksen suorittamiseksi voidaan edellyttää, että korjauksen suorittajalle esitetään laitteen hankintaa koskeva maksutosite ja lasku, josta ilmenee laitteen yksilöinti ja laitteen toimituspäivämäärä.
 4. Laite tulee toimittaa takuukorjauksen suorittajalle.
 5. Velvollisuus suorittaa takuukorjaus ja takuu raukeavat:
  a. mikäli laitteen arvokilpeä on muutettu tai se on poistettu;
  b. laitteen ostoa koskevaa maksutositetta ei esitetä;
  c. mikäli joku muu kuin Lumous Lighting Oy tai asianmukaiset sähköasennusoikeudet omaava urakoitsija on tehnyt asennuksen;
  d. mikäli joku muu kuin Lumous Lighting Oy tai Lumous Lighting Oy:n määrittelemä huoltoliike on tehnyt laitteelle korjauksia;
  e. laite on asennettu siten tai laitteelle on tehty korjauksia siten, että työtä ei voida pitää ammattimaisesti ja ammattitaitoisesti tehtyinä;
  f. laite on rikottu mekaanisesti tai sille on aiheutettu korroosiota;
  g. laitetta ei ole käytetty suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

III Poikkeukset

 1. Takuu ei kata:
  a. vikaa joka aiheutuu siitä, että laitetta ei ole asennettu oikein tai laitetta ei ole käytetty suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
  b. vikaa, joka aiheutuu huollon laiminlyönnistä tai laitteen epäasianmukaisesta säilytyksestä.
  c. käyttäjän laitteelle aiheuttamaa vahinkoa.
  d. vikaa, jonka aiheuttaa salamanisku tai jännitteen muutos tai muu vastaava vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka.
  e. vikaa, joka aiheutuu laitteen korjauksesta tai huollosta, mikäli korjauksen on suorittanut joku muu kuin Lumous Lighting Oy tai asianmukaiset Lumous Lighting Oy:n määrittelemä huoltoliike.
  f. sellaisten osien, kuten ledien, liitäntälaitteiden jne. vaihtamista ja korvaamista, joihin kohdistuu kulumista laitteen normaalin käytön seurauksena. Takuu ei korvaa komponenttien ja moduulien rikkoontumista jos niiden komponenttitoimittajan komponenttitakuu on rauennut. Yksittäisen ledin sammumista ei lasketa viaksi. Takuun puitteissa kuitenkin korjataan valmistusvirheet.
  g. laitteita, joiden arvokilpi on muutettu tai poistettu. h. laitteen aiheuttamia tai takuukorjauksesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja eikä laitteen irrottamisesta, lähettämisestä eikä uudelleenasentamisesta aiheutuvia vahinkoja tai menoja.

IV Vastuunrajoitus

Lumous Lighting Oy ei ole vastuussa laitteen ehkä aiheuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tuotannon keskeytymisestä, liikevaihdon vähenemisestä, menetetystä voitosta, asumiselle aiheutuneesta haitasta tms. seikasta, ellei kysymys ole törkeästä huolimattomuudesta. Lumous Lighting Oy ei myöskään vastaa viivästymisestä, mikäli viivästyksen aiheuttaa seikka, johon Lumous Lighting Oy ei voi kohtuudella vaikuttaa.

V Muut ehdot

Lumous Lighting Oy:n yleiset takuuehdot ovat ensisijaisia, toissijaisesti sovelletaan täydentävinä ehtoina seuraavia yleisiä sopimusehtoja: Orgalime S2000.